Belasting4you.nl

Het ABC voor het MKB

Ondernemer? Maak een afspraak!

Belasting, regel het goed!

Iedereen kent de kreet "Leuker kunnen wij het niet maken". Belasting4you maakt je belastingzaken makkelijker en voordeliger door alle opties voor besparingen te bekijken.

Soorten belasting

Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen. De belangrijkste zijn:

 • Omzetbelasting (OB of btw)
 • Loonheffing (LB)
 • Inkomstenbelasting (IB)
 • Vennootschapsbelasting (VpB)

Belasting4You wil u graag helpen bij het invullen van aangifteformulieren. Dat kan op 2 manieren:

 1. U doet zelf aangifte, zonodig nadat ik u heb geadviseerd met diverse tips en trucs.
 2. Ik verzorg voor u de volledige aangifte en overleg met u over de werkwijze en gevolgen.

Zonodig vraag ik uitstel aan voor IB en/of VpB. Ik heb een beconnummer waarmee ik bij de belastingdienst ben geregistreerd als belastingconsulent. Via de uitstelregeling krijgt u extra tijd om de aangifte in te vullen.

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt geheven over de toegevoegde waarde van een onderneming. De ondernemer betaalt slechts btw over de toegevoegde waarde van zijn/haar onderneming. toegevoegde waarde is btw over het verschil tussen de verkoopprijs en inkoopprijs. Omzetbelasting wordt geheven bij ondernemers en is de belangrijkste inkomstenbron voor de schatkist.

Meestal wordt de aangifte door de ondernemer per kwartaal  opgemaakt en (digitaal) verzonden naar de belastingdienst. Binnen een maand na afloop van dat kwartaal dient er betaald te worden. Wordt de aangifte niet of te laat ingediend, of wordt op de aangifte niet of te laat betaald, dan volgt een verzuimboete. Met een goede administratie kan je dat voorkomen.

Voor de omzetbelasting wordt het buitenland verdeeld in twee regio’s: landen binnen de EU en landen buiten de EU. Bij handel en/of dienstverlening buiten de EU spreekt de belastingdienst van import en export. Handel en/of dienstverlening binnen de EU wordt aangeduid als intracommunautaire levering/verwerving. Al deze leveringen en verwervingen dienen separaat bij de aangifte omzetbelasting aangegeven te worden. Daarbij kan een opgave ICP nodig zijn.

Tarieven BTW:

Het algemene btw-tarief is 21%. Soms geldt het lage tarief van 6%, 0% of er kan een vrijstelling van btw van toepassing zijn.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage tarief verhoogd van 6% naar 9%. Als er in 2018 een vooruitbetaling is voor prestaties die in 2019 worden geleverd dan kan het 6% tarief nog van toepassing zijn. In het belastingplan 2019 wordt/is dit verder uitgewerkt.

Meer informatie over btw is te vinden op deze site van de belastingdienst. Als u hierover vragen heeft, dan kan ik u waarschijnlijk helpen.

Auto: privé of zakelijk

Wanneer u met uw privéauto zakelijke ritten maakt, kunt u € 0,19 per kilometer als bedrijfskosten opvoeren. Daarnaast mag u de btw over onderhoud en gebruik aftrekken, maar alleen als de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Betaal deze kosten, indien mogelijk, via uw zakelijke bankrekening.

Wanneer u uw auto alleen zakelijk rijdt, dan zijn alle kosten aftrekbaar binnen uw onderneming. Let wel: wanneer er geen sluitende kilometeradministratie aanwezig is, krijgt u een bijtelling (opbrengst in de onderneming). U kunt er ook voor kiezen om de auto als bedrijfsvermogen te bestempelen.

In dat geval zijn alle kosten (inclusief afschrijving) aftrekbaar binnen de onderneming en krijgt u de voorheffing btw bij aanschaf retour. Let wel: wanneer u geen sluitende kilometeradministratie (<500 km privé) heeft, krijgt u een bijtelling in box 1 die kan oplopen tot 25% van de cataloguswaarde van de auto. Jaarlijks dient u tevens 2,7% over de catalogusprijs in uw aangifte btw te corrigeren/af te dragen. Op deze regel zijn diverse uitzonderingen, waardoor u voordeliger uit kan zijn. De catalogusprijs kan worden gevonden bij de RDW.

Loonheffing

Onder loonheffing wordt verstaan de loonbelasting/premie volksverzekering, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Deze belasting is niet van toepassing voor ondernemers die een eenmanszaak hebben. De ondernemer met een B.V. is als DGA wel in dienst en moet dus loonheffing betalen. De regels voor loonheffing zijn zeer divers en worden hier niet verder toegelicht. Wel wil ik een korte toelichting op de werkkostenregeling geven:

Werkkostenregeling (WKR)

De WKR is sinds 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers (ondernemers die personeel in dienst hebben). Sindsdien kan 1,2% van het fiscale loon worden besteedt aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vanwege de vele uitzonderingen is het een ingewikkelde regeling. Op deze site van de belastingdienst staat een stappenplan.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kent het zogenaamde boxensysteem:

 • Box 1: inkomen uit werk en woning;
 • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang;
 • Box 3: inkomen uit vermogen.

Iedere ondernemer heeft te maken met inkomstenbelasting. De ondernemer met een BV ook. De DGA dient zijn ontvangen loon op te geven als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in box 1 in zijn aangifte inkomstenbelasting. De resultaten van de BV worden aangegeven bij de aangifte Vennootschapsbelasting.

Het resultaat van de ondernemer/natuurlijke persoon wordt belast met inkomstenbelasting in box 1. Er zijn vele fiscale tegemoetkomingen voor deze groep ondernemers. Zo kent de IB de volgende ondernemersaftrekposten:

 • Zelfstandigenaftrek (uren-criterium);
 • Startersaftrek (uren-criterium);
 • MKB-winstvrijstelling (uren-criterium, v.a. 2010 niet);
 • Speur- en Ontwikkelingsaftrek (S&O-aftrek) (uren-criterium);
 • Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving;
 • De mogelijkheid tot het vormen van een zogenaamde FOR (fiscale oudedagsreserve) (uren-criterium.)

Deze fiscale aftrekposten worden alleen toegekend als u voldoet aan het urencriterium: dit houdt in dat u om voor de bovengenoemde voorzieningen in aanmerking te komen, tenminste 1.225 uur per jaar in uw onderneming dient te werken. De voorbereidingstijd voor opstarten van de onderneming telt hierbij mee. De ondernemer dient te bewijzen dat het urencriterium is behaald. Het is dus van belang om een urenregistratie bij te houden.

Vennootschapsbelasting

De ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting (vpb). Bij de bepaling van de winst is het (gebruikelijk) loon van de DGA al in mindering gebracht.

Aanmerkelijk belang

Wanneer u een BV opricht, heeft u, indien u 5% of meer van het geplaatste kapitaal bezit, een aanmerkelijk belang (AB). De aanwezigheid van een aanmerkelijk belang wordt niet belast, maar de voordelen eruit wel. Er worden twee soorten voordelen onderscheiden:

 • Reguliere voordelen, bijvoorbeeld dividend (tarief 25%, waarvan 15% inhouding BV en 10% via Box 2 IB);
 • Vervreemdingsvoordelen: winst behaald bij de verkoop van de aandelen.

Deze inkomsten worden belast in box 2 van de IB. Hiervoor geldt een tarief van 25%. Volgens het regeerakkoord van 2017 zal dit tarief in 2020 worden verhoogd naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%

Ook binnen de vennootschapsbelasting (vpb) geldt een progressief stelsel. De percentages van de vpb zijn lager dan voor de IB. Het tarief begint vanaf 20% en loopt op tot 25%. Deze percentages worden jaarlijks aangepast.

Belastingcontrole

Voor elke bovengenoemde aangifte geldt dat de belastingdienst zal controleren op juistheid en volledigheid. Onjuistheden zullen direct gecorrigeerd worden of onderdelen zullen specifiek nagevraagd worden. Gemiddeld eens per 5 jaar zal de belastingdienst een onderneming controleren. De belastingdienst mag dan ook over de laatste 5 jaar corrigeren.

Meer informatie over de belastingdienst en ondernemers in het Handboek voor ondernemers 2018 van de belastingdienst.

Het ministerie van Financiën publiceert elk jaar in december een persbericht met de wijzigingen voor het volgende belastingjaar. Klik op deze hyperlink om dit belastingplan te lezen.

 

Een goede adviseur verdient zich zelf terug. Daarom Belasting4You